پيوندهاي استانداري
فيلم
کرونا ویروس
پيوندهاي ملي
امام

رهبري

رئيس جمهوري

پاد

وزارت كشور

سازمان همیاری ها و دهیاری های کشور
جغرافیای انسانی استان قم

جمعيت و ترکيب جمعيتی

براساس انتشارات مرکز ايران جمعيت استان قم در ميانه سال 1378 معادل 913309 نفر برآورد گرديده است که از اين تعداد 6/92 درصد در مناطق شهری و 4/7 درصد در مناطق روستايی ساکن بوده‎اند بوده‎اند.

در ميانه سال 1379 جمعيت استان معادل 940151 نفر برآورد گرديده است که از اين تعداد 8/92درصد در مناطق شهری و مابقی در نقاط روستايی ساکن بوده‎اند. بدين ترتيب نرخ رشد جمعيت استان در فاصله اين سال 9/2 درصد محاسبه می‎شود.

بررسی ساختار ترکيبی جمعيت استان در ميانه سال 1379 نشان ميدهد که 21/51 درصد جمعيت را مردان و 79/48 درصد را زنان تشکيل داده‎اند.

در يک بررسی ديگر, جمعيت استان 5/1 درصد جمعيت کل کشور را تشکيل می‎دهد که در رتبه21 کشور قرار گرفته است. در مجموعه استان های کشور, قم به عنوان يک استان مهاجرپذير مطرح می‎باشد و از اين نظر با خالص مهاجرت 66831 نفر در سال 1379 چهارمين استان کشور محسوب می‎گردد.در استان قم تعداد جمعيت شاغلين 10 ساله و بيشتر معادل 194759 نفر بوده که 24/1 درصد کل شاغلين کشور را تشکيل می‎دهند.

 بافت جمعيتی استان درسال 1379 (مرکز آمار ايران)
 

تعداد جمعيت
(هزار نفر)

تعداد خانوار
(هزار خانوار)
تراکم جمعيت
(هزار خانوار)

ميزان جوانی جمعيت (درصد)

ميزان باسوادی
(درصد)

ميزان اشتغال
(درصد)

ميزان بيکاری
(درصد)

940
195
83
4/40
9/81
68/88
31/11
 
وضعيت اشتغال

سياستهاى اتخاذ شده در طى اجراى برنامه اول ودوم در خصوص ايجاد اشتغال، افزايش بهره ورى نيروى کار و استفاده از تکنولوژى مناسب در ترکيب با نيروى کار و هم چنين سياست هاى تشويقى در جهت استفاده از سرمايه هاى بخش خصوصى در امور توليدى باعث گرديده که نرخ بيکارى استان 56/10 درصد از سال 1365 به 8/5 درصد درسال 1375کاهش يابد و اين در حالى است که در همين مدت جمعيت استان از رشد سالانه اى معادل 3/3 در صد برخوردار بوده است .

وضعيت اشتغال در بخش هاى مختلف در سال 75 از اين قرار است:

بخش کشاورزى         8.23 درصد

بخش صنعت             27.26 درصد

بخش خدمات             49.21 درصد

ساير بخش ها            15.3 درصد

در يک مقايسه آمارى بين سال هاى 65 تا 75 ، نشان دهنده اين موضوع است که نرخ بيکارى کاهش داشته و ميزان جمعيت شاغل علاوه بر افزايش مطلق داراى افزايش نسبى نيز بوده است. بر اين اساس پيش بينى می‏شد که اين رقم در سال 1376 به 74/5 درصد برسد که متاسفانه نرخ رشد بيکارى به 66/12 درصد رسيده  يعنى بيش از دو برابر افزايش را نشان داده است . هم چنين طبق آخرين  آمار نرخ  بيکارى  در سال 1378 به 2/16 در صد رسيده و هم چنان روند رو به رشد خود را طى می‏کند . افزايش بيکارى طى اين سال ها از يک طرف ناشى از فشار عرضه نيروى کار و از طرف ديگردراثر پايين بودن نرخ رشد فرصت هاى شغلى بوده است.  به نظرمی‏رسد به منظور کاهش نرخ رشد بيکارى ، با توجه به افزايش مشارکت نيروى کار در طى سال هاى آتى بايد تدابير جدى انديشيده شود در غير اين صورت پيش بينى می‏شود که تدوام روند افزايش بيکارى و نرخ مشارکت نيروى کار در جامعه باعث ناهنجارى اقتصادى و اجتماعى و فرهنگى جبران ناپذيرى گردد.

استاندار قم
اطلاعيه هاي مهم و مقالات
گزارش تصويري

حضور استاندار قم در نماز جمعه شهر دستجرد مرکز بخش خلجستان حضور استاندار قم در نماز جمعه شهر دستجرد مرکز بخش خلجستان حضور استاندار قم در جمع راهپیمایان شهر دستجرد در محکومیت جنایات اسرائیلحضور استاندار قم در جمع راهپیمایان شهر دستجرد در محکومیت جنایات اسرائیل گفتگوی بی واسطه  استاندار قم با مردم بخش خلجستان گفتگوی بی واسطه  استاندار قم با مردم بخش خلجستان همایش نقش زنان در دفاع مقدس همایش نقش زنان در دفاع مقدس
ادارات و سازمان ها
اوقات شرعي
- معاونت سياسي امنيتي و اجتماعي:
- معاونت هماهنگي امور عمراني:
- معاونت امور اقتصادي و توسعه منابع:
- معاونت هماهنگي امور زائرين:
- روابط عمومي و امور بين الملل:
- بازرسي، مديريت عملكرد و امور حقوقي:
31620590
31620111
31620104
31620211
31620231
31620146
- تلفن گويا:
- حراست:
- سامد:
- دفتر فرماندار قم:
- فكس :
- كد پستي:
31620380،31620444،31620443
31620286
31620459
37117210
36564357
3718187819