ایستگاه هاي اتوبوس

آدرس ايستگاه اتوبوس

 م مطهري

 م مطهري

 م مطهري

 م مطهري

 م مطهري

 بلوار امين

 بلوار امين

 فلکه ميثم تمار

 بيست متري شهيد مطهري

 بيست متري شهيد مطهري

 خ شهيد مطهري

 خ هفت تير

 خ شهيد بهشتي

 خ شهداء

 خ معلم

 خ انقلاب

 خيابان هفت تير

 خ امام خميني

 خ امام خميني

 خ امام خميني

 خيابان سي متري کيوانفر

 خيابان خاکفرج

 خ پانزده خرداد

 خ توحيد

 ميدان شهيد اميني بيات

 ميدان شهيد اميني بيات

 خيابان نيروگاه

 خيابان ارم

 قم رود

 قم رود

 قم رود

 چهل و پنج متري عمار ياسر

 بلوار پانزده خرداد

 خ عمار ياسر

 خ امام خميني

 خ امام خميني

 خ انصار الحسين

 ک 8 متري صفر لو

 خ بيست متري گلستان

 خ شهيد محلاتي

 خيابان بيست متري امام حسين

 بلوار وليعصر

 خيابان سي متري مجيديه

 خيابان سي متري مجيديه

 خ شهيد احمد كريمي

 بلوار امين

 بلوار امين

 خ چهل و پنج متري بسيج

 خ چهل و پنج متري صدوق

 خ چهل و پنج متري صدوق

 خ محمد امين

 خ محمد امين

 خ دور شهر

 خ دور شهر

 خ ساحلي

 خ صفائيه

 م مطهري

 م مطهري

 م مطهري

 خ سميه

 خ سميه

 خ سميه

 خ سپاه

 خ سپاه

 خ سپاه

 خ سپاه

 خ سپاه

 حاج زينل

 خ امام خميني

 خ شانزده متري خيام

 خ شانزده متري خيام

 خ امام خميني

 خيابان انصار الحسين

 خ سي متري حاجي زاده

 سي متري هفت تير

 خ حاج زينل

 م مطهري

 م مطهري

 خ باجك

 خ باجك

 خ امام موسي صدر

 م مطهري

 م مطهري

 م مطهري

 م مطهري

 خ باجك

 خ باجك

 خ باجك

 خ امام موسي صدر

 خ امام موسي صدر

 خ امام موسي صدر

 خ امام موسي صدر

 م مطهري

 بلوار نيروي هوايي

 بلوار نيروي هوايي

 خ امام خميني

 خ حاج زينل

 خ هدف

 خ امام موسي صدر

 خ امام موسي صدر

 خ نوزده دي

 خ امام موسي صدر

 خ امام موسي صدر

 خ امام موسي صدر

 خ امام موسي صدر

 خ عمار ياسر

 خ نوزده دي

 خ نوزده دي

 خ نوزده دي

 خ نوزده دي

 خ نوزده دي

 بلوار امين

 بلوار امين

 بلوار امين

 بلوار امين

 بلوار امين

 بلوار امين

 خ هفت تير

 خ سي متري كيوانفر

 خ سي متري كيوانفر

 خ شهيد بهشتي

 خ شهيد بهشتي

 خ شهيد بهشتي

 خ شهيد بهشتي

 خ شهيد فاطمي

 خ صفائيه

 خ نيايش

 خ ساحلي

 خ شهيد محمد منتظري

 خ محمد امين

 خ صفائيه

 خ نيايش

 خ نيايش

 بلوار امين

 خ شهداء

 خ صفائيه

 خ صفائيه

 خ صفائيه

 خ معلم

 خ طالقاني

 خ طالقاني

 خيابان ارم

 خ آستانه

 خ آستانه

 قم رود

 قم رود

 قم رود

 

 خيابان ارم

 خيابان ارم

 خيابان ارم

 خيابان ارم

 خيابان ارم

 خيابان ارم

 خيابان ارم

 خيابان ارم

 خيابان ارم

 خيابان ارم

 خيابان ارم

 خيابان ارم

 خيابان ارم

 خيابان ارم

 خيابان ارم

 خيابان ارم

 خيابان ارم

 بلوار شهرداري

 بلوار شهرداري

 قم رود

 خ حضرتي

 خ ارم

 خ اراك

 خ چهار مردان

 خ شاه ابراهيم ك شماره پنجاه و هفت

 خ شاه ابراهيم ك پنجاه و هفت

 خ امامزاده ابراهيم

 خ امامزاده ابراهيم

 خ امامزاده ابراهيم

 خ چهل وپنج متري كشاورز

 خيابان خاکفرج

 خيابان خاکفرج

 خ نوزده دي

 خ نوزده دي

 خ بيست و چهار متري بيطرفان

 خيابان سي متري کيوانفر

 خيابان امام موسي صدر

 خ خاك فرج

 خ خاك فرج

 خ نوزده دي

 خ نوزده دي

 خ جوادالائمه

 خ مهديه

 خ مهديه

 خ چهل و پنج متري مدرس

 خ چهل و پنج متري مدرس

 خ چهل و پنج متري مدرس

 خ چهل و پنج متري مدرس

 خ فرهنگ

 خيابان خاکفرج

 خيابان خاکفرج

 خيابان خاکفرج

 خيابان خاکفرج

 خيابان خاکفرج

 خ قلعه كامكار

 خ شهيد باهنر

 خ شاهد غربي

 خ موسوي

 خيابان نيروگاه

 خ نيروگاه

 خيابان جوادالائمه

 خيابان جوادالائمه

 خ شاهد غربي

 خ شاهد شرقي

 خ شاهد

 خ شهيد باهنر

 خ شاهد شرقي

 خ شهيد باهنر

 بيست متري معصوميه

 خيابان نيروگاه

 خ توحيد

 خيابان نيروگاه

 خيابان نيروگاه

 بيست متري شهيد مطهري

 بيست متري شهيد مطهري

 خيابان نيروگاه

 بيست متري شهيد مطهري

 خ شاهد

 ميدان شهيد اميني بيات

 خ توحيد

 خ نيروگاه

 خ نيروگاه

 خ جواد الائمه ع

 خ نيروگاه

 خ نيروگاه

 خ نيروگاه

 خ نيروگاه

 خ توحيد

 خ توحيد

 بيست و چهار متري لوله

 خياباان بيست متري شهيد مطهري

 بيست متري شهيد مطهري

 بيست متري شهيد مطهري

 بيست چهار متري آيت الله كاشاني

 بيست چهار متري آيت الله كاشاني

 خ امامزاده ابراهيم

 خ امامزاده ابراهيم

 خ امامزاده ابراهيم

 بيست چهار متري آيت الله كاشاني

 خ امامزاده ابراهيم

 خ قلعه كامكار

 خ قلعه كامكار

 خ نيروگاه

 خ چهل و پنج متري كشاورز

 خ چهل و پنج متري كشاورز

 خيابان قلعه کامکار

 خيابان قلعه کامکار

 خ نيروگاه

 خ امامزاده ابراهيم

 خ قلعه كامكار

 خ باجك

 خ باجك

 خ باجك

 خ باجك

 خ هفت تير

 خ هفت تير

 خ هفت تير

 خ شهيد بهشتي

 خيابان آزادگان

 خيابان مرصاد

 خ چهل و پنج متري آزادگان

 قم رود

 خ شهيد محمد منتظري

 خ اراك

 خ اراك

 پل نيروگاه

 خ اراك

 خ شهيد محمد منتظري

 قم رود

 قم رود

 قم رود

 قم رود

 قم رود

 قم رود

 قم رود

 قم رود

 قم رود

 قم رود

 قم رود

 خ شهيد محمد منتظري

 خ شهيد محمد منتظري

 خ بعثت_ نان معصوميه

 خ 24 متري ميثم

 خ معصوميه

 خيابان چهل و پنج متري صدوق

 خيابان چهل و پنج متري صدوق

 خيابان چهل و پنج متري صدوق

 خ چهل و پنج متري صدوق

 بلوار امين

 خ ايثار

 خ 24 متري حجه بن الحسن

 

 خ 24 متري حجه بن الحسن

 بلوار امين

 بلوار امين

 خيابان نواب صفوي

 فلکه ميثم تمار

 فلکه ميثم تمار

 خ شهيدان گلستانه

 بلوار دانش

 بلوار امين

 بلوار امين

 خ شهيدان گلستانه

 ميدان سالاريه

 بلوار امين

 خ ايثار

 جاده قديم تهران

 خ امام خميني

 خ امام خميني

 خ امام خميني

 خيابان چهل و پنج متري مدرس

 خ امام خميني

 خ امام خميني

 خ امام خميني

 خيابان چهل و پنج متري مدرس

 خيابان چهل و پنج متري مدرس

 خيابان چهل و پنج متري مدرس

 خيابان چهل و پنج متري مدرس

 خيابان بيست و چهار متري ميثم

 خيابان چهل و پنج متري مدرس

 خ شانزده متري خيام

 خ شانزده متري خيام

 خ شانزده متري خيام

 خ شانزده متري خيام

 خ شهيد نواب صفوي

 خ شهيد نواب صفوي

 خ سي متري حاجي زاده

 خ سي متري حاجي زاده

 خ امام خميني

 بلوار شهيد بهشتي

 خ امام خميني

 خ امام خميني

 خ شانزده متري خيام

 خ كارگر

 بلوار شهيد بهشتي

 خ قدس

 خ شهيد نواب صفوي

 خ شهيد نواب صفوي

 خ امام خميني

 خ امام خميني

 خ بعثت_ نان معصوميه

 خ امام خميني

 خ شانزده متري خيام

 خ كارگر

 بلوار شهيد بهشتي

 خ امام خميني

 خ امام خميني

 بلوار شهيد بهشتي

 بلوار شهيد بهشتي

 بلوار شهيد بهشتي

 بلوار شهيد بهشتي

 خ چهل و پنج متري گاز چهل و چهار

 خ چهل و پنج متري گاز چهل و چهار

 خ چهل و پنج متري گاز چهل و چهار

 خ قدس

 خ انصار الحسين

 خ بيست و چهار متري انصار الحسين

 خ كلاهدوز ك 1

 خ هفتم تير

 خ شهيد نواب صفوي

 خ شهيد نواب صفوي

 خ شهيد نواب صفوي

 خ شهيد نواب صفوي

 خ امام خميني

 خ امام خميني

 خ امام خميني

 خ بيست متري شهيد بهشتي

 خ انصار الحسين

 خ امام حسين

 خ امام حسين

 خ امام حسين

 

 

 

 خ بو علي سينا

 خ بو علي سينا

 خ بيست متري فجر

 خ بيست متري فجر

 خ ذوالفقار

 خ صفا شهر

 خ صفا شهر

 خ صفا شهر

 خ ايثار

 خ دكتر بهشتي

 خ شهيد احمد كريمي

 خ دكتر بهشتي

 خ دكتر بهشتي

 خ شهيد مفتح

 خ شهيد مطهري

 خ شهيد مفتح

 خ شهيد احمد كريمي

 خ شهيد احمد كريمي

 خ شهيد دكتر بهشتي

 خ وليعصر

 خ وليعصر

 خ وليعصر

 خ وليعصر

 خ وليعصر

 فلكه دوم فردوسي

 خ وليعصر

 فلكه دوم فردوسي

 خ وليعصر

 خ وليعصر

 خ وليعصر

 خ محمد امين

 خ وليعصر

 بلوار وليعصر

 خيابان سي متر ي منتظر المهدي

 خيابان سي متري مجيديه

 بلوار شهيد كبيري

 خ سي متري منتظرالمهدي

 خيابان سي متر ي منتظر المهدي

 خيابان سي متري مجيديه

 بلوار شهيد كبيري

 خ سي متري منتظرالمهدي

 خ صفا شهر

 خ محمد امين

 خ محمد امين

 جاده قديم تهران

 جاده قديم تهران

 کوچه سيد مصطفي قانع

 ميدان پيچك

 خيابان شهيد آيت الله صدوق

 خ بيست متري امام حسين

 خ بيست متري امام حسين

 خ حكمت

 خ حكمت

 خ پانزده خرداد

 خ رسالت

 خ بسيج

 خ سميه

 خ شهيد صدوق

 خ دكتر بهشتي

 خ بيست متري فجر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جاده اصفهان

 جاده اصفهان

 جاده اصفهان

 خ محمد امين

 خ محمد امين

 خ دكتر بهشتي

 خ شهيد عطاران

 خ ايثار

 خ ايثار

 خ شهيد مفتح

 خ ذوالفقار

 خ كوثر

 خ پانزده خرداد

 خ بيست متري امام حسين

 بلوار کبيري

 بلوار کبيري

 بلوار کبيري

 خ شهيد صدوق

 خ شهيد احمد كريمي

 خ قمر بني هاشم

 خ قمر بني هاشم

 خ شهيد صدوق

 خ بيست وچهار متري بيطرفان

 خ حاج زينل

 خ حاج زينل

 خ امام خميني

 خ امام خميني

 خ شهيد عطاران

 خ چهل و پنج متري صدوق

 خ چهل و پنج متري صدوق

 خ دور شهر

 خ دور شهر

 خ دور شهر

 خ دور شهر

 خ چهل و پنج متري صدوق

 خ چهل و پنج متري صدوق

 خ سي متري شهيد عطاران

 خ سي متري شهيد عطاران

 خ چهل و پنج متري صدوق

 خ بو علي سينا

 خ انقلاب

 خ انقلاب

 خ انقلاب

 خ شهيد روحاني

 خ شهيد روحاني

 خ پانزده خرداد

 خ چهار مردان

 خ چهار مردان

 خ سي متري هنرستان

 خ معلم

 خ پانزده خرداد

 خ انقلاب

 خ انقلاب

 خ سميه

 خ سميه ك 10

 خ سميه

 خ سي متري هنرستان

 خ سميه

 خ وليعصر

 خ وليعصر

 خ وليعصر

 خ وليعصر

 خ بسيج

 خ چهل و پنج متري بسيج

 خ بقية الله

 خ بقية الله

 خ بقية الله

 خ سي متري هنرستان

 خ سي متري هنرستان

 خ بسيج

 خ بسيج

 جاده قديم تهران

 جاده قديم تهران

 جاده قديم تهران

 جاده قديم تهران

 خ گلستان

 خ چهل و پنج متري صدوق

 خ جمهوري اسلامي

 خ رسالت ك يك

 خ رسالت ك يك

 بلوار امين

 خ محمد امين

 خ محمد امين

 بلوار امين

 خ پانزده خرداد

 خ شهيد محلاتي

 خ پانزده خرداد

 خ 12 متري امير کبير

 خ آذر

 خ آذر

 خ شهيد رئيس كرمي

 خ طالقاني

 خ آذر

 خ طالقاني

 خ طالقاني

 خ طالقاني

 چهل و پنج متري عمار ياسر

 خ آذر

 چهل و پنج متري عمار ياسر

 خ نوبهار

 خ چهل و پنج متري صدوق

 خ بيست متري امام حسين

 خ قمر بني هاشم

 خ شهيد احمد كريمي

 خ قمر بني هاشم

 خ شهيد باهنر

 خ بيست متري امام حسين

 خيابان بيست متري امام حسين

 خيابان بيست متري امام حسين

 

 خ بيست متري شهيد بيکدل\U+0

 

 خيابان  زاويه

 خ شهيد دل آذر

 خ قدس

 خ آيت الله بهاءالديني

 خيابان خاکفرج

 خيابان خاکفرج

 خيابان خاکفرج

 خيابان شيرازي

 خيابان شيرازي

 

 

 

 خ چهل و پنج متري بسيج

 خيابان بيست و چهار متري بيطرفان

 خ شهيد محلاتي

 خ بسيج

 خ سي متري هنرستان

 خ دور شهر

 خ روحاني

 خ طالقاني

 خ بيمارستان فاطمي

 خ سميه

 خ معلم

 خ معلم

 خ عمار ياسر

 خ عمار ياسر

 بلوار پانزده خرداد

 بلوار پانزده خرداد

 بلوار شاه سيد علي

 خ بسيج

 بلوار شهيد دل آذر

 بلوار شهيد دل آذر

 خ شهيد محلاتي

 خ سي متري هنرستان

 خ قدس

 خ قدس

 خ قدس

 خ شهيد محلاتي

 خ شهيد دل آذر

 بلوار شهيد دل آذر

 خ قدس

 خ شهيد كلهر

 بلوار شهيد دل آذر

 بلوار شهيد دل آذر

 بلوار شهيد دل آذر

 خ ولايت

 خ سي متري مجيديه

 خ سي متري مجيديه

 خ شهيد كلهر

 خ شهيد كلهر

 خ طالقاني

 خ طالقاني

 خ روحاني

 خ روحاني

 خ روحاني

 خ طالقاني

 خ طالقاني

بخش های استانداری

کلیه حقوق مادی و معنوی، متعلق به استانداری قم میباشد